De dosering die wordt gebruikt bij midazolam, hangt sterk af van de toepassing. I.m./oromucosaal (injectievloeistof)/nasaal (neusspray): 10 mg, zo nodig 1× herhalen. Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Soms is het nodig dit middel nog een keer te gebruiken. Voor een lichaamsgewicht van Prikkelend of stekend gevoel in de neus direct na toediening. Of lees hier de. Uw lichaam went dan aan het effect.Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. Overig: Bij de moeder is er bij het gebruik bij de keizersnede een risico van aspiratiepneumonie. Gebruikt u het bijna elke nacht, dan is het effect na enkele weken weg. Midazolam, sold under the brand name Versed, among others, is a benzodiazepine medication used for anesthesia, procedural sedation, trouble sleeping, and severe agitation. Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten? 1,5–2,5 uur, 1–1½ uur (kinderen 3–10 j. Over het algemeen wordt sedatie bereikt met spiegels tussen 0,1-2,4 mg/L [6;7;13].Data met betrekking tot sedatie met midazolam bij neonaten zijn beperkt, maar de variatie in de mate van sedatie en de serumspiegels lijkt net zo wisselend als bij volwassenen [10;12]. 2 weken. Ouderen, verzwakten en chronisch zieken: i.v.-startdosis 0,5 mg, vervolgens indien nodig langzaam optitreren; i.m. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Injecties of een infuus worden toegediend door een arts of verpleegkundige. Daarnaast na parenterale toediening: convulsies bij prematuren en pasgeborenen, onthoudingsconvulsies. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. It is also useful for the treatment of seizures. Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties. Gebruikt u zo af en toe minder dan 15 mg midazolam? Samenstelling. Offlabel: De behandeling van een delier bestaat primair uit het borgen van een veilige omgeving en het behandelen van de oorzaak (uitlokkende factor). 7,5 mg per dag. Vertalingen in context van "midazolam" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Kleine hoeveelheden midazolam worden aangetroffen in moedermelk. Wilt u grapefruit eten? De werkzame stof midazolam zit in de volgende producten: Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Staken: Als paradoxale reacties (bij kinderen of ouderen) optreden, overweeg dan het middel te staken. 6–12 mnd. U kunt dingen gaan denken of geloven die niet kloppen (waandenkbeelden) of zien, horen en voelen die er niet zijn (hallucinaties). I.v. Prematuren hebben door een verminderde klaring meer kans op hypotensie en verminderde cerebrale perfusie. Starten met 7,5 mg. Maximaal 2 weken (exclusief afbouwen) gebruiken. Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Indien aanvalsvrij: één keer per 24 uur afbouwen met 0,05 mg/kg/uur. : 2,5 mg/dosis éénmalig. BehandelingMidazolam wordt gebruikt om gedurende de eerste paar dagen na het stoppen deze ontwenningsverschijnselen te verminderen. Bij langdurige sedatie kan als gevolg van gewenning een hogere dosis nodig zijn. 5 mg/dosis. U vermindert ook de kans op een epileptisch aanval. Een dosisaanpassing van midazolam dient te worden overwogen, vooral als meer dan 1 dosis midazolam wordt toegediend. Als u een aanval krijgt, kan iemand in uw naaste omgeving Midazolam neusspray toedienen als dat nodig is. Vooral ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek. Gebruik bij palliatieve sedatie: Controleer bij onvoldoende reactie op midazolam eerst de toedieningsweg en sluit storende factoren (volle blaas, obstipatie) uit. Het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Gebruik langer dan 14 dagen wordt niet door klinisch onderzoek onderbouwd. duurt ca. 0,1–0,3 mg/kg/uur als continu infuus. Ga pas weer naar bed als u moe bent. De injectie werkt binnen tien minuten. Midazolam Mylan 5 mg/ml: ampullen met 1, 3 of 10 ml. I.v. Bij slaapapneu: patiënt regelmatig monitoren. Remgeld. I.v. Geef bij iedere dosisverhoging ook opnieuw een bolusdosering van 0,1 mg/kg. Bent u gewend om veel of vaak grapefruits te eten, of grapefruitsap te drinken? Offlabel: Geef bij langdurig overmatig alcoholgebruik thiaminesuppletie en behandel matig tot ernstige alcoholonthoudingsverschijnselen met een benzodiazepine, bij voorkeur lorazepam. Hepatische effecten: Bij een ernstige leverfunctiestoornis kunnen benzodiazepinen encefalopathie veroorzaken of verergeren. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen. Midazolam is sinds 1982 internationaal op de markt. autorijden?Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Anafylactische shock. : startdosis 0,05–0,1 mg/kg (langzaam in 2–3 min, vervolgens 2–5 minuten wachten alvorens te beginnen met de ingreep of voordat een dosis wordt herhaald), een totale dosis tot 0,6 mg/kg kan nodig zijn, max. Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Palliatieve sedatie : Uitvoering van continue sedatie. 3–6 mnd. 10 mg. Rectaal 0,3–0,5 mg/kg in een dosis. Keelirritatie, dysgeusie. Zo nodig 1× herhalen na 5 min. 0,5 mg/kg of 10 mg in totaal. 1607 Pag. Overleg dan met uw apotheker. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af omdat uw lichaam aan het effect went. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. Dus niet als u verwacht vaak gedurende de nacht wakker te worden.EffectMeestal binnen een half uur tot één uur na inname wordt u slaperig en rustig. i.v. lorazepam (tweedelijnszorg). Dit medicijn wordt dan toegediend via een injectie. het minder actieve α-hydroxymidazolam. Door de korte werkingsduur van dit medicijn is het ook mogelijk tussentijds snel weer wakker te worden. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren). Sédation . Injecties: 1 mg, 2 mg of 5 mg midazolam-maleaat per ml. of nasaal (neusspray) 0,1 mg/kg lichaamsgewicht (max. Benzodiazepinen. 25–37,5 kg is dit 5 mg; voor Het kan ook worden toegediend via de wangzak. Slapeloosheid Heeft u dit slaapmiddel meerdere dagen achter elkaar gebruikt, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed. Een recept voor diazepam rectiole kan ter geruststelling als noodmedicatie worden meegegeven voor behandeling van een recidief koortsconvulsie. Het bevordert zo dat u in slaap valt. Verder een loopneus of soms pijn aan de neus. De injectie werkt binnen tien minuten. Als u dit medicijn gedurende meer dan 2 weken elke dag gebruikt. Delier bij Parkinson of 'Lewy body'-dementie: Wanneer deze primaire behandeling onvoldoende effect heeft op symptomen als angst, hallucinaties en motorische onrust, kan bij Parkinson of ‘Lewy body’-dementie clozapine voorgeschreven worden, met als alternatief quetiapine. Om mogelijke onthoudings- en/of rebound-verschijnselen te voorkomen dient men bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk te verminderen. Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven. Rectaal: 0,3–0,5 mg/kg 15–30 min vóór de inleiding van de anesthesie. Dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Midazolam kan ook worden toegediend in combinatie met anticholinergica. Fysostigmine kan het sedatieve effect teniet doen. Ook reageert u minder snel, waardoor u makkelijker kunt vallen. Midazolam Actavis 1 mg/ml, 2 mg/ml en 5 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie of rectale toediening RVG 22594, 22595 en 22596 Module 1 Administrative information and prescribing information 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig. Diverse fabrikanten en … De farmacologische activiteit van HMG blijkt 10% te zijn als die van midazolam en 1-OH-midazolam. SlapeloosheidNeem het medicijn ongeveer een halfuur voor u wilt gaan slapen in. Wel is bekend dat bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. 10 mg. Zo nodig 1× herhalen. It works by inducing sleepiness, decreasing anxiety, and causing a loss of ability to create new memories. Midazolam is op recept lever-baar via de apotheek. De vloeistof mag niet uit de mond komen. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden. Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. 5/6 Primperan drank Bijsluiter 011120 - slaperigheid. Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. IX. : 5 mg, zo nodig 1× herhalen. De officiële bijsluiter van de verschillende producten van midazolam vindt u op: Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Zie voor meer informatie het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie en de bijlage Voorzorgen bij patiënten die clozapine gebruiken. Dan mag u niet autorijden. Toepassing bij ernstig zieke mensenMidazolam wordt gebruikt bij mensen die ernstig ziek zijn of op sterven liggen. En wacht elke keer dat u grapefruitsap heeft gedronken ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruitsap drinkt. Of heeft u last van een bijwerking? Volgens de NHG-behandelrichtlijn Midazolam hydrochloride is a water-soluble benzodiazepine available as a sterile, nonpyrogenic parenteral dosage form for intravenous or intramuscular injection. voorkeur. Midazolam wordt dan via de wangzak in het bloed opgenomen. Wees terughoudend met sedatie bij pasgeborenen en preterm-geborenen die niet zijn geïntubeerd, vanwege meer kans op apneu. Indien nodig kan de infusiesnelheid met 25% verhoogd of verlaagd worden. 5-10 mg, zo nodig 1× herhalen óf nasaal (MAD): 5 mg (= 1 ml injectievloeistof) in elk neusgat, zo nodig 1× herhalen óf nasaal (neusspray) 10 mg (4 sprays van 2,5 mg/dosis); zo nodig 1× herhalen. Gecontra-indiceerd bij ernstige leverfunctiestoornis. Cette substance d'action sédative courte est disponible sous forme injectable (intraveineuse, intramusculaire ou rectale) et sous forme de solution buccale en seringue pré-dosée (1 dose à déposer dans la bouche entre la gencive et la joue lors d'une crise convulsive chez l'enfant). 0,1 mg/kg/dosis in een bolus. Wilt u grapefruitsap drinken? Bij lichte tot matige leverfunctiestoornis: max. Midazolam maakt u rustiger, minder angstig, ontspant uw spieren en vermindert uw ontwenningsverschijnselen. Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam … Eenmalig gebruik tijdens een epilepsie-aanval is mogelijk. De neusspray heeft per spray een dosering van 2,5 mg midazolam. Midazolam neusspray is duurder dan de rectioles en er is geen vergoedingsregeling door de ziektekostenverzekeraars. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bij onvoldoende effect de behandeling staken. Therapieresistente psychose kan, na gebruik van achtereenvolgens twee verschillende antipsychotica, met clozapine worden behandeld. Enkele van deze adviezen zijn. Bij lichte tot matige Alzheimer-dementie kan in de tweedelijnszorg een proefbehandeling met cholinesteraseremmers overwogen worden, volgens het behandelprotocol. midazolam hoort bij de groep benzodiazepine agonisten. Dan mag u steeds 24 uur niet autorijden nadat u midazolam heeft gebruikt. Behandel een alcoholonthoudingsdelier met een benzodiazepine. 5 mg in 20–30 s injecteren, met tussenpozen van 2 minuten tussen opeenvolgende stappen. Bij heftige agitatie, angst of agressie bij dementie, heeft kortdurende medicamenteuze behandeling een plaats indien de patiënt ondanks de-escalerende technieken onderzoek of behandeling weigert en hiermee zichzelf of zijn omgeving schade berokkent. U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. † Vermeende invloed op het levenseinde volgens de behandelend huisarts. Heeft u last van een bijwerking? Oplaaddosering: midazolam vergelijken met een ander geneesmiddel. Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Rectaal: 0,3–0,5 mg/kg 15–30 min vóór de … Drink niet meer dan 2 dagen per week een glas grapefruitsap. Voorschrift op stofnaam (zie pag. Overleg hierover met uw arts. Dit kan, maar houd er rekening mee dat het slaapmiddel enkele uren blijft werken. : oplaaddosis 0,05–0,2 mg/kg in 2–3 min; onderhoudsdosis 0,06–0,12 mg/kg/uur. De hersenen zijn dan even ontregeld, met bijvoorbeeld spiertrekkingen of bewusteloosheid als gevolg. Behandel een acute alcoholintoxicatie volgens het ziekenhuisprotocol. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie. De dosis die wordt toegediend om de patiënt in slaap (of narcose) te krijgen is logischerwijs hoger dan de dosis die wordt gebruikt wanneer een patiënt van een chronische hik wordt afgeholpen. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Het kan zijn dat uw dosering aangepast moet worden. Dan kan het moeilijk worden te stoppen. Hartstilstand. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Amnesie: Indien minder dan 7–8 uur beschikbaar is om te slapen en bij hogere doseringen is er meer kans op anterograde amnesie. Bij ernstige opwinding of onrustDit medicijn wordt soms gegegeven als u erg opgewonden of onrustig bent. Hartfalen, hartstilstand. Klap alles dicht. Alcohol en andere centraal dempende stoffen versterken het centrale effect van benzodiazepinen; 12 uur vóór of na een i.v.-injectie mogen geen alcoholhoudende dranken worden gedronken. Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Voeg bij een aanhoudend ernstig verstoord dag-nachtritme een benzodiazepine toe, bij voorkeur oraal lorazepam óf in de acute situatie i.m. Midazolam kan worden toegediend als neusspray of als injectie. 10 mg/dosis. Midazolam. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg. Bespreek dit dan met uw apotheker of arts. Bij ‘Lewy body’-dementie of Parkinson-dementie met neuropsychiatrische symptomen heeft, indien medicamenteus behandeld wordt, de cholinesteraseremmer rivastigmine de voorkeur. I.v. Dozen met 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 ampullen. Ook is het mogelijk dat mensen de hele nacht slapen en overdag een paar uur wakker zijn. Klap alles open Midazolam neusspray is een heldere vloeistof. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. Meld uw ervaring. I.v. Er zijn aanwijzingen dat bij benzodiazepinen met een korte werkingsduur reeds binnen het toedieningsinterval onthoudingsverschijnselen kunnen optreden, vooral bij hoge doseringen. Wordt uw medicijn niet vergoed? En leest u hoe uw apotheker u kan helpen bij veilig medicijngebruik als uw nieren niet goed werken. Door dit medicijn worden zij kunstmatig in slaap gehouden. Herhaal dit wanneer er vijf minuten na toediening nog symptomen zijn en verwijs met spoed naar de tweedelijnszorg. BehandelingAls u met slaapklachten bij uw arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. Ik begrijp het, verberg dit bericht voortaan. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Dit kan zo ernstig zijn dat u en een gevaar bent voor uzelf en voor de omgeving. Voor sedatie (kalmerend effect) is minder nodig bijvoorbeeld 2,5– 10 mg intraveneus. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. : oplaaddosis 0,03–0,3 mg/kg langzaam toedienen, elke stap van 1–2,5 mg in 20–30 s toedienen met tussenpozen van 2 min; onderhoudsdosering: 0,03–0,2 mg/kg/uur. Misschien is er een ander medicijn dat u kunt gebruiken dat wel goed samengaat met grapefruit(sap). Aan de vergoeding van midazolam zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2. Bekijk dan de video. 2 van 9 - wanneer u allergisch bent voor andere geneesmiddelen uit de groep benzodiazepinen, zoals Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Offlabel: Geef bij een psychose zonder agitatie een antipsychoticum op basis van oorzaak van de psychose, effectiviteit, bijwerkingen en toedieningsvorm (voorkeur olanzapine bij schizofreniespectrum). Anterograde amnesie tijdens volledige sedatie (i.v.) 2,5–5 kg is dit 0,5 mg; voor Midazolam behoort tot de benzodiazepinen. Doordat dit middel als een van de weinige benzodiazepinen verdund kan worden met water is het tevens geschikt om geïnjecteerd te worden. Onderhoudsdosering: Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.EpilepsieMeestal stopt de aanval als u dit middel één keer gebruikt. Dormicum bevat een geneesmiddel, genaamd midazolam. Bij patiënten met ernstige Alzheimer-dementie kan in de tweedelijnszorg eventueel een proefbehandeling met memantine overwogen worden. 5–7,5 kg is dit 1 mg; voor Overleg hierover met uw arts. Bijvoorbeeld als een slang moet worden ingebracht bij een endoscopie. Ook stopt het epilepsie-aanvallen. Inmiddels bestaan er pufjes van drie verschillende sterktes: 0,5 mg per pufje voor kleine kinderen en 2,5 mg per pufje voor grotere kinderen en 5 mg per pufje voor volwassenen. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven. I.m./oromucosaal (injectievloeistof)/nasaal (neusspray): 0,2–0,25 mg/kg éénmalig. Neem 2 tot 3 uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel. Andere bijwerkingen: slappe spieren en geheugenproblemen. Bij ouderen kan de eliminatietijd verdrievoudigd zijn en bij langdurige sedatie op de intensive care, verzesvoudigd. De interactie met CYP3A4-remmers en -inductoren is van meer belang bij orale dan parenterale toediening omdat CYP3A4 ook in het bovenste deel van het maag-darmkanaal voorkomt. Het effect begint binnen een half uur tot één uur na toediening en houdt aantal uren aan. Meer of juist minder trek. Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen. ZwangerschapMeld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. i.v. Areflexie, apneu, hypotensie, cardiorespiratoire depressie en coma (vaak kortdurend). Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Midazolam wordt door CYP3A4 omgezet in 1-OH-midazolam en 4-hydroxymidazolam, waarna beide metabolieten worden geglucuronideerd tot 1-OH-midazolamglucuronide (HMG). Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen. *Let op: Gebruikt u dit middel als slaapmiddel? Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Zo nodig 1× herhalen na 5 min. Il y a réduction des doses chez l’insuffisant hépatique, l’insuffisant cardiaque et le sujet âgé. Dat bemoeilijkt de ingreep en verhoogt de pijn en het ongemak. Bij dit medicijn kunt u beter niet te veel grapefruit eten, of grapefruitsap drinken. Installeer deze Web-App op je iPhone: Tap het deel-icoon en daarna "Zet op beginscherm". Each mL contains midazolam hydrochloride equivalent to 1 mg or 5 mg midazolam compounded with 0.8% sodium chloride and 0.01% edetate disodium with 1% benzyl alcohol as preservative, and sodium hydroxide and/or hydrochloric … De injectie werkt binnen 10 minuten. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Misselijkheid, braken, obstipatie. Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Zoek op postcode, plaats of naam. Volgens de NHG-behandelrichtlijn Oraal: 7,5–15 mg per dag, innemen vlak vóór het slapen gaan, mits patiënt daarop volgend verzekerd is van minimaal 7–8 uur ongestoorde slaap. : 1–2 mg herhaaldelijk toegediend; i.m. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. 0,05–0,15 mg/kg, een totale dosis > 10 mg is gewoonlijk niet nodig. Orale toedieningsvorm: Benzodiazepinen worden niet aanbevolen voor de primaire behandeling van psychotische aandoeningen. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. Deze zijn afhankelijk van de sterkte per 1 … Wrijf de vloeistof met vingers over het laagje huid met slijm (slijmvlies) van de wang. Un ajustement de la posologie du midazolam doit être envisagé, particulièrement si plus d'une dose de midazolam est administrée. Apotheek.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. EpilepsieU moet dit middel gebruiken als de epilepsie-aanval langer dan vijf minuten duurt. De werking houdt meestal een aantal uren aan. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Het voorschrijven van cholinesteraseremmers of memantine heeft een beperkte plaats en is bij de meeste patiënten niet effectief. Voeg haloperidol toe indien het delier persisteert of bij agitatie en perceptuele stoornissen. Dan moet het pompje een paar keer worden ingedrukt in de lucht. Ook kan uw arts extra op bijwerkingen controleren. Maak na gebruik de tuit goed schoon met lauw water en sluit de flacon goed af. Les posologies sont différentes selon les indications. Bij chronische respiratoire insufficiëntie (vanwege de kans op ademhalingsdepressie) lager dan gewoonlijk doseren. : 0,15–0,2 mg/kg (zonder premedicatie 0,3–0,35 mg/kg); bij ouderen, verzwakten en chronisch zieken: i.v. Heeft u levercirrose (een ziekte van de lever)? Prematuren hebben een verminderde klaring en mogelijk hoger risico op hypotensie en verminderde cerebrale perfusie. Gebruikt u het langer dan 2 weken achter elkaar? De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing. Dozen met 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50. ampullen. Toediening: i.v.-injecties altijd (zeer) langzaam geven. De voorkeur gaat uit naar een kortwerkende benzodiazepine-agonist: lormetazepam, temazepam, zolpidem of zopiclon. Mensen op hun sterfbed krijgen vaak een infuus met midazolam, zodat ze kunstmatig in slaap blijven. 0,6 mg/kg gebruiken. Dit medicijn werkt bovendien spierverslappend wat een bijkomend voordeel is bij bepaalde ingrepen. 1 tot 1½ uur en is afhankelijk van de dosering en van de gevoeligheid van de patiënt. Kinderen > 6 maanden. Ik wil een bijwerking melden. Het wordt gegeven als zij zeer angstig, onrustig of verward zijn of veel pijn hebben. VerschijnselenAls u verslaafd bent aan alcohol en hiermee wilt stoppen, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen, zoals overmatig zweten, misselijkheid, hoofdpijn, prikkelbaarheid, angst, versnelde hartslag, trillen, slapeloosheid, hallucinaties en epileptische toevallen. Hierbij zijn intensieve controles geïndiceerd, zoals leukocytencontrole vanwege de kans op agranulocytose. Description: Midazolam binds to stereospecific benzodiazepine receptors on the postsynaptic GABA neuron at various sites within the CNS, including limbic system and reticular formation. Farmacologisch effect: Hypothermie, hypotonie en onregelmatige hartslag, matige ademhalingsdepressie (floppy-infantsyndroom) bij pasgeborenen, vooral na langdurig gebruik tijdens het 3e trimester, bij gebruik tijdens de bevalling of bij de inleiding van anesthesie voor een keizersnede. IV. Enhancement of the inhibitory effect of GABA on neuronal excitability results by increased neuronal membrane permeability to Cl ions, which results in hyperpolarisation and stabilisation. Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? Midazolam neusspray (bij volwassenen) U wordt behandeld voor epilepsie. Midazolam vermindert de minimale alveolaire concentratie van inhalatieanaesthetica. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Dormicum in tabletten en als injectievloeistof en als het merkloze Midazolam als injectievloeistof. Pas op voor ademdepressie. 12) Aantal. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de invloed van een verminderde nierfunctie is op uw medicijnen. Als de aanval niet stopt, moet u naar het ziekenhuis. of nasaal in aanmerking. Bij risicopatiënten en kinderen is dosisverlaging en continue bewaking aangewezen. Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Beide doseringen opgeteld max. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken. In ernstige gevallen: depersonalisatie, doof gevoel en tintelingen in ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking. De werking houdt meestal een aantal uren aan. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als u last heeft van pijn. Benzodiazepine, toegepast als hypnoticum. Zo nodig 1× herhalen na 5 min. Bij een epilepsie-aanval zal een gezinslid, verzorger of arts de neuspray bij u toedienen. In crisissituaties zonder psychotisch gedrag komt een kortwerkende benzodiazepine (lorazepam) in aanmerking. Farmacologisch effect: De halfwaardetijd van benzodiazepinen is bij zuigelingen en jonge kinderen veel langer dan bij volwassenen. Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal 2 weken. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Dormicum in tabletten en als injectievloeistof en als het merkloze Midazolam als injectievloeistof. Voor iedere ophoging eerst een extra oplaaddosis geven. Neem het alleen als u na inname minstens zeven uur de tijd heeft om te slapen. Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Doe een uur voor het slapen iets ontspannends. Midazolam als injectie werkt binnen enkele minuten. De werking houdt 2 tot 4 uur aan. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Midazolam kan dan door mensen uit uw omgeving worden toegediend. Dan mag u steeds 8 uur niet autorijden nadat u midazolam heeft gebruikt. Gebruikt u elke dag meer dan 15 mg midazolam? 37,5–50 kg is dit 7,5 mg; voor De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende: Regelmatige bijwerkingen, zelden ook nog de volgende dag. Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. De tabletten werken binnen een half uur tot één uur na inname. Midazolam maakt u rustiger, minder angstig, ontspant uw spieren en vermindert uw ontwenningsverschijnselen. Volgens de NVN-richtlijn zijn de doseergegevens: I.v. Ook stopt het epilepsie-aanvallen. ), 20 min (i.m.). Midazolam tabletten worden geproduceerd in dosissen van 7,5 mg en 15 mg. De vloeistof die wordt gebruikt bij injecties heeft een dosis van 5 mg midazolam per milliliter.

Visa Finlande Maroc Documents, Ville Bretonne Mots Fléchés, Gîte Avec Piscine Var, Accessoire Auto Walmart, Rtl9 En Direct, Viager Nice Sans Rente, Définition De Fonction De Service,